Ładowarka iCharger 4010 Duo

Ładowarka iCharger 4010 Duo

Ładowarka Junsi iCharger 4010 Duo to kolejna zaawansowana dwukanałowa ładowarka dla wymagających...

Graupner Polaron EX

Graupner Polaron EX

W sprzedaży pojawiła się nowa dwukanałowa ładowarka Graupner Polaron EX.Nowatorska pionowa...

  • Ładowarka iCharger 4010 Duo

    Ładowarka iCharger 4010 Duo

    sobota, 25 kwiecień 2015 14:59
  • Graupner Polaron EX

    Graupner Polaron EX

    środa, 13 maj 2015 17:18

Regulamin Stowarzyszenia

REGULAMIN DOLNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTÓW MODELARSKICH WE WROCŁAWIU

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportów Modelarskich we Wrocławiu, w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz. 855).

§ 2.

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także utrzymuje kontakty z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prywatnymi z zagranicy.

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

§ 4.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz. 855).

§ 5.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków, nie prowadzi działalności gospodarczej i utrzymuje się tylko ze składek swoich członków.

§ 6.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Cel i środki działania

§ 7.

1. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie kultury technicznej głównie z zakresu lotnictwa poprzez modelarstwo lotnicze wszystkich kategorii .

 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

· Popularyzację modelarstwa lotniczego RC

· pokazy lotów modeli

· organizowanie zawodów modelarskich,

· wymianę doświadczeń z innymi grupami w kraju i za granicą,

· udzielanie pomocy fachowej dla początkujących,

· szkolenia dla członków stowarzyszenia,

· Utworzenie ośrodka informacji w postaci strony internetowej,

· Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach związanych z uprawianiem modelarstwa lotniczego,

· Zwracanie uwagi środków masowego przekazu oraz wszelkich środowisk i grup społecznych na pozytywne znaczenie społecznego udziału w uprawianiu modelarstwa lotniczego.

 

III. Członkostwo

§ 8.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być:

· wszyscy obywatele polscy, mający pełną zdolność do czynności prawnych
i niepozbawieni praw publicznych,

· małoletni obywatele polscy w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

· małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych bez czynnego
i biernego prawa wyborczego,

· cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

· cudzoziemcy zamieszkujący na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna , która złoży deklarację członkowską na piśmie i przedstawi pozytywną opinię czterech członków stowarzyszenia.

§ 9.

Obowiązkiem członka jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu, regularne opłacanie składek oraz aktywne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia.

 

§ 10.

1. Przedstawiciel może nadać godnośc członka honorowego Stowarzyszenia osobom mającym szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

2. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.

3. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

 

§ 11

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Przedstawicielowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia.

2. Śmierci członka.

3. Pozbawienie członka Stowarzyszenia praw obywatelskich prawomocnym wyrokiem sądowym.

§ 12

Przedstawicielem reprezentującym stowarzyszenie jest Pan.Sławomir Kleczyk.

VI. Zmiana Regulaminu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 13.

1. Uchwalenie Regulaminu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek o zmianę Regulaminu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

3. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 14.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Nowości